Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, valt niet uit te sluiten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Workx advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Workx advocaten. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Workx advocaten.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen worden gericht aan info@workxadvocaten.nl