Pensioen bij overgang van onderneming

pensioen bij overgang van onderneming

Tot op heden bestond er onduidelijkheid over de gevolgen voor pensioen bij overgang van onderneming. Recent heeft de Hoge Raad in het GOM-arrest uitspraak gedaan op dit gebied.

De bescherming van werknemers heeft een centrale plek binnen het arbeidsrecht. Ook bij fusies en overnames worden werknemers beschermd. Deze bescherming is vastgelegd in artikel 7:663 BW en volgende. Uit deze artikelen volgt dat door de overgang van onderneming rechten en plichten van werknemers, die ten tijde van de overgang voortvloeide uit de arbeidsovereenkomst, van rechtswege overgaan op de nieuwe werkgever. Sinds 2002 wordt ook een pensioenregeling aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst. Als gevolg daarvan gaat, behoudens uitzonderingen, ook een pensioenregeling bij overgang van onderneming over op de nieuwe werkgever.

In het GOM-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat niet alleen de pensioenregeling overgaat, maar dat de nieuwe werkgever daarnaast ook hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de achterstallige pensioenpremies. De Hoge Raad oordeelde dat de verplichting tot betaling van achterstallige pensioenpremies overgaat op nieuwe werkgever, in het geval dat de werknemer zowel vóór als na de overgang verplicht deelneemt aan hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds.

Daarnaast heeft de Hoge Raad het bedrijfspensioenfonds in dit geschil ook een zelfstandig vorderingsrecht toegekend. Bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds geldt het adagium ‘geen premie, toch pensioen’. Dat betekent dat werknemers geen financiële prikkel hebben om de nieuwe werkgever aan te spreken op achterstallige pensioenpremies. Een pensioenfonds kan echter op lange termijn overgaan tot het korten van pensioenen indien er niet voldoende premies binnenkomen bij het pensioenfonds. Om dat te voorkomen én de effectieve bescherming van werknemersrechten te waarborgen, heeft de Hoge Raad een zelfstandig vorderingsrecht voor pensioenfondsen in leven geroepen.

Door deze uitspraak is het voor nieuwe werkgevers daarom extra belangrijk voorafgaand aan een overname aandacht te besteden aan de bij de oude werkgever geldende pensioenregeling(en) en mogelijke achterstanden in de premiebetalingen.

Zie volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2375