Belonen in bitcoins

‘Buying the Dip’ voor werkgevers of anders gezegd: belonen in cryptovaluta. Ook het Financieel Dagblad kopte op afgelopen Valentijnsdag “Een salaris in bitcoins: hoe werkt dat?” Zeker in de huidige tijden van arbeidskrapte en de moeilijke zoektocht naar behoud van (jonge) werknemers, vragen wij ons af: waar wacht de moderne werkgever nog op? Waarom wel een auto van de zaak of bedrijfsaandelen, maar geen cryptovaluta? Laten we beginnen bij het begin.

WAT ZIJN CRYPTOVALUTA?

Inmiddels springen de vele vormen van cryptoactiva als paddenstoelen uit de grond. Deze blog richt zich op de traditionele cryptovaluta, waarvan de bekendste de bitcoin is. Een bitcoin bestaat uit een unieke, digitaal versleutelde reeks van cijfers en letters, en kent geen fysieke verschijningsvorm. Bitcoins kunnen worden gecreëerd door mining en kunnen (vervolgens) worden ingezet om betalingen mee te verrichten. Uiteraard kennen de verschillende cryptovaluta ook verschillende eigenschappen en toepassingen.

ARBEIDSRECHTELIJKE MOGELIJKHEDEN

Tot op heden worden bitcoins niet erkend als geldmiddel of financieel product onder de Wet financieel toezicht dan wel als gangbaar geld onder het verbintenissenrecht. Ondanks deze diskwalificatie staat dit de arbeidsrechtelijke mogelijkheid tot belonen in bitcoins niet in de weg.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen bitcoins onder het arbeidsrechtelijke loonbegrip vallen. In een notendop moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  1. Kwalificeren bitcoins als een vergoeding die door de werkgever aan de werknemer is verschuldigd ten aanzien van de bedongen arbeid? Met andere woorden: het belonen in bitcoins moet gekoppeld zijn aan de bedongen werkzaamheden die een werknemer voor de werkgever moet verrichten;
  2. Zo ja, dan is de vervolgvraag of bitcoins onder een van de geoorloofde loonvormen van artikel 7:617 BW vallen;
  3. Zo nee, dan bestaat er kortgezegd alsnog ruimte om te belonen in bitcoins.

Onderdeel drie is juridisch wat technischer maar goed te volgen vanuit de bakermat van het arbeidsrecht: werknemersbescherming. Wanneer werkgever en werknemer bijvoorbeeld overeenkomen dat werknemer een deel van het salaris in bitcoins krijgt uitbetaald, dan kwalificeert het gedeelte van het salaris in bitcoins naar onze mening net zo goed als bedongen tegenprestatie voor de arbeid door de werkgever aan de werknemer verschuldigd, als het deel van het salaris dat wordt uitbetaald in euro’s. Zo vallen de bedongen bitcoins ook onder het arbeidsrechtelijke loonbegrip.

Deze kwalificatie heeft als gevolg dat de werknemer aanspraak op doorbetaling van bitcoins behoudt tijdens – bijvoorbeeld – arbeidsongeschiktheid en andere omstandigheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen overeenkomstig artikel 7:628 lid 1 en 7:629 lid 1 BW.

LET OP!

Een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij:

  • Alleen boven het minimum loon: de enige beperking ten aanzien van uitbetaling in bitcoins ziet op de hoogte van het loon. Op dit moment is het slechts mogelijk om het deel van het volledige loon boven het minimumloon in bitcoins uit te betalen (artikel 7a Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag);
  • Informatieplicht: gezien het volatiele karakter van bitcoins en de wettelijke informatieplicht van de werkgever ex artikel 7:655 BW, in combinatie met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, dient de werkgever de werknemer zorgvuldig te informeren over de mogelijkheid tot beloning in bitcoins en over de bijbehorende risico’s. Denk hierbij ook aan het op dit moment nog beperkt aanwezig financieel toezicht;
  • Van ruilen komt huilen: mocht een werknemer zich toch bedenken en willen terugkomen op de bedongen bitcoins, dan staat het een werknemer altijd vrij op grond van artikel 7:620 lid 2 BW alsnog voldoening in Nederlands geld (euro’s) te verlangen met ingang van de tweede komende betaaldag (doorgaans de volgende maandelijkse salarisuitbetaling). Omrekening in euro’s vindt in beginsel plaats naar de op het moment van betaling geldende wisselkoers (artikel 6:124 BW);
  • Leg het vast: maak heldere afspraken ten aanzien van de uitbetaling van bitcoins en leg deze afspraken vast, bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst zelf.

MEER WETEN?

Tot zover de belangrijkste arbeidsrechtelijke punten. Naast het arbeidsrecht, is het belonen in cryptovaluta onlosmakelijk verbonden met financieel recht, algemene verbintenissenrecht en fiscaal recht. Ben je benieuwd hoe de verschillende rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden en in welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden dit resulteert? Of heb je andere vragen? Lees dan het artikel van onze kantoorgenoot Margot Hoving ArbeidsRecht 2023/1 of neem contact met ons op.