Corona update: Werktijdverkorting vervangen door Noodfonds

 • De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. In plaats daarvan introduceert het kabinet de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het belangrijkste verschil is dat niet langer naar vermindering in werk per werknemer wordt gekeken. In plaats daarvan wordt slechts naar de omzetdaling als geheel gekeken en wordt er een tegemoetkoming gegeven in de totale loonkosten op basis van de omzetdaling.
 • De uitvoering komt bij het UWV te liggen en wordt nog uitgewerkt.

De hoofdlijnen van deze regeling NOW

 • Wtv kan niet meer worden aangevraagd, de NOW vervangt de wvt.
 • Een reeds toegekende wtv, blijft van kracht. Als een werkgever gebruik maakt van de wvt en na afloop daarvan verlenging wenst, dient de werkgever gebruik maken van de NOW.
 • Lopende aanvragen voor de ingetrokken wtv worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Wel zal bij de werkgever aanvullende informatie opgevraagd worden.
 • De NOW is een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Onder de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot
 • Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • Deze tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Voorwaarden voor de NOW-regeling

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever
 • Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Wanneer kan een werkgever een aanvraag indienen voor de NOW?

 • Werkgevers kunnen deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover werkgevers tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Vragen en antwoorden over de NOW voor werknemers 

Wordt het loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, het loon wordt volledig doorbetaald. De uitwerking moet nog nader worden vormgegeven, omdat de overheid een overbrugging zal geven van 90%.

Verbruikt de werknemer ook WW-rechten als deze onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, de werknemer verbruikt geen WW-rechten. De NOW staat los van de WW. 

Moet de werknemer gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via de werkgever. De werknemer hoeft niets te doen. 

Moet de werknemer gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de NOW. De werknemer maakt met de werkgever afspraken of de werknemer (thuis) werk verricht voor de werkgever.