De billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding

billijke vergoeding

Billijke vergoeding

Sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Deze vergoeding is in de wet vastgelegd en beoogt op voorhand duidelijkheid te geven over de kosten van het ontslag. Maar wanneer een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan naast de transitievergoeding bovendien een billijke vergoeding worden toegekend. De mogelijkheid hiertoe is volgens de wetsgeschiedenis zeer beperkt. De drempel voor ‘ernstige verwijtbaarheid’ ligt hoog. In één gepubliceerde zaak is inmiddels door de rechter een billijke vergoeding toegekend.

De kantonrechter in Den Bosch heeft op 1 september 2015 voor het eerst aan een werknemer bovenop de transitievergoeding een extra vergoeding toegekend. Het betrof een werknemer die door werkgever in een lege BV werd geplaatst. Werkgever had werknemer al maandenlang geen salaris betaald, zelfs niet nadat werkgever daartoe in kort geding was veroordeeld. Daarmee kwam naar het oordeel van de rechter vast te staan dat werkgever zijn verplichtingen jegens werknemer zodanig grovelijk had verwaarloosd dat bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding werd toegekend.

Wetsgeschiedenis

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de hoogte van de billijke vergoeding naar haar aard in relatie moet staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De hoogte van de billijke vergoeding moet aansluiten bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. De kantonrechter overweegt in deze zaak dat de handelswijze van werkgever jegens werknemer zodanig laakbaar is dat er grond is voor een verdubbeling van de aan werknemer toekomende transitievergoeding. De vergoeding wordt dus vastgesteld op een bedrag gelijk aan de in deze zaak toegekende transitievergoeding.

Conclusie

Dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid in deze zaak, is niet verwonderlijk. Zeker nu werkgever had nagelaten uitvoering te geven aan een rechterlijk vonnis. De rechter laat jammer genoeg na een duidelijke toelichting te geven hoe hij tot de vaststelling van de billijke vergoeding komt. Dit is een gemiste kans. Het was nu juist interessant geweest voor de ontwikkeling van het nieuwe leerstuk van de billijke vergoeding.