De consequenties van liefde op de werkvloer

liefde op de werkvloer

Liefde overwint alles. Of niet? Maar liefst de helft van de werknemers heeft weleens een liefdesverklaring op het werk ontvangen; liefde op de werkvloer. Relaties op de werkvloer komen dan ook regelmatig voor. De werkgever is hier niet altijd even blij mee en gaat soms zelfs over tot een ontslag. Hoe zit dit eigenlijk arbeidsrechtelijk? Mag een werknemer ontslagen worden omdat hij een relatie met een collega heeft? Geldt er geen privacy-recht voor de werknemers? Wat mag een werkgever ondernemen tegen de verliefde werknemers?

Recht op privacy en privéleven

Volgens artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM heeft iedereen recht op privacy en respect voor zijn of haar privéleven. In beginsel mogen relaties op het werk niet verboden worden. Slechts indien de werkgever kan aantonen dat zijn belangen geschaad worden door de relatie, kan dit recht op privacy begrensd worden. Een liefdesrelatie tussen twee collega’s behoort in principe tot de privésfeer, maar in de praktijk zien wij dat de relatie wel kan leiden tot de beeindiging van de arbeidsovereenkomst.

Relatie met een collega; liefde op de werkvloer

Wanneer de werkgever het niet eens is met een relatie tussen twee ‘gelijke’ werknemers, dient hij dit in principe intern op te lossen, bijvoorbeeld door middel van een overplaatsing. Dit is slechts anders indien het belang van de werkgever geschaad wordt. Een voorbeeld hiervan is een zaak waarin twee geliefden elkaar uit hoofde van hun functie dienden te controleren. Het is hierbij ook zo dat eerder een onwerkbare situatie ontstaat in een klein dan in een groot bedrijf. Dit was het geval bij een kantoor waar drie personen werkten: een echtpaar en een werkneemster. De werkneemster werd ontslagen nadat zij een affaire aanging met de echtgenoot. De affaire had immers een negatieve invloed op de arbeidsrechtelijke verhoudingen binnen het bedrijf.

Relatie met een leidinggevende

In 2008 moest de kantonrechter oordelen over de relatie tussen een operationeel directeur en een van zijn ondergeschikte medewerksters. Aangezien de operationeel directeur de relatie bleef ontkennen, mocht de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden (zonder enige vergoeding). Door de relatie te blijven ontkennen, had de directeur een onherstelbare vertrouwensbreuk gecreëerd. Het bewust of langdurig verzwijgen of ontkennen van een relatie met een ondergeschikte, kan een leidinggevende worden aangerekend. Gezien zijn voorbeeldfunctie dient hij meer verantwoordelijkheid te nemen.

Relatie met de concurrent

In een andere zaak had een werkneemster een relatie met haar collega, die na een arbeidsconflict vertrok naar de concurrent. De werkgever ontsloeg de werkneemster en de rechter oordeelde: “hoewel werkneemster niet gehandeld heeft in strijd met de geheimhoudingsbepaling uit haar arbeidsovereenkomst, is niet onaannemelijk dat als gevolg van de relatie, hoezeer ook onbedoeld, concurrentiegevoelige informatie bij de concurrent terecht zal komen.” De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent werkneemster een vergoeding toe.

Ajax – Feyenoord

In 1998 had de directrice algemene zaken van Feyenoord een relatie met de algemeen directeur van Ajax. Feyenoord startte een ontslagprocedure en de rechter accepteerde het werkgeversbelang van Feyenoord (het beschermen van gevoelige informatie). Er moest een flinke ontslagvergoeding van € 95.000,- worden voldaan bij een dienstverband van nog geen twee jaar.

Tips voor de werkgever

De werkgever zou een reglement of gedragscode op kunnen stellen waarin weliswaar een relatie niet verboden kan worden, maar wel eisen gesteld kunnen worden zoals het melden van de relatie zodat een werkgever erop toe kan zien dat er geen belangenverstrengeling optreedt. De regels moeten wel redelijk zijn en consequent toegepast worden. Ook moeten de werknemers op de hoogte zijn van het reglement.