Compensatie transitievergoeding?

Ook een werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen heeft recht op een transitievergoeding. Werkgevers ervaren dit vaak als onrechtvaardig: meestal betaalden ze al twee jaar loon terwijl daar geen arbeid tegenover stond en bovendien maakten zij kosten voor de re-integratie van de zieke werknemer. Al in december 2016 stelde minister Asscher daarom een conceptwetsvoorstel op, waarmee deze onrechtvaardigheid uit de wereld zou moeten worden geholpen: de werkgever moest in aanmerking komen voor een compensatie transitievergoeding.

Het conceptwetsvoorstel heeft Rutte-II overleefd. Pas recent, in mei 2018, is de ‘Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid’ verschenen. Het is de verwachting dat deze regeling, ook wel de ‘compensatieregeling’ op zijn vroegst met ingang van 1 april 2020 in werking treedt.

Hoewel de inwerkingtreding dus nog even op zich laat wachten, kan de compensatieregeling wel met terugwerkende kracht worden ingeroepen voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf juli 2015. Daarover hieronder meer.

Compensatie transitievergoeding

De compensatieregeling bepaalt dat een werkgever het UWV kan verzoeken om compensatie van de door hem betaalde transitievergoeding. Het UWV zou die vergoeding vervolgens volledig compenseren onder voorwaarde dat de transitievergoeding is betaald:

1. bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten; en

2. na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
3. na het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst; of
4. als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Zoals gezegd kan na inwerkingtreding van de compensatieregeling, in beginsel compensatie worden gevraagd voor alle transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015, mits die voldoen aan bovenomschreven voorwaarden. Een verzoek tot compensatie van vergoedingen voldaan vóór de inwerkingtreding, moet wel uiterlijk een half jaar na de inwerkingtreding zijn ingediend.

Belangrijk!

Let op, om voor compensatie in aanmerking te komen, moet een werkgever in ieder geval de volgende gegevens aan het UWV verstrekken.

– De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
– Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
– Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
– Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
– De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
– Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Conclusie

Het duurt nog even voordat de compensatieregeling in werking treedt. Het concept van de compensatieregeling bepaalt echter dat die terugwerkt tot juli 2015. Daarvoor is het van belang dat alle relevante stukken met betrekking tot het dienstverband, de ziekte en de betaling van de transitievergoeding worden geadministreerd en bewaard, zodat die vergoedingen alsnog kunnen worden teruggevraagd.

We houden je op de hoogte!