Discussie over de einddatum van een arbeidsovereenkomst

Het vaststellen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst is een onderwerp dat op het eerste gezicht niet zo heel ingewikkeld lijkt. Toch ontstaat hier regelmatig discussie over met name wanneer is overeengekomen dat een arbeidsovereenkomst per een bepaalde datum eindigt. Om het concreet te maken: als een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld eindigt per 1 maart, is dan 28 februari of 1 maart de laatste werk (en betaal) dag? En hoe zit het dan met termijnen die gaan lopen? Begin februari heeft de Hoge Raad ons hier voor eens en altijd duidelijkheid over gegeven.

Noodzaak vaststelling correcte einddatum

Een correcte vaststelling van de laatste dag van een arbeidsovereenkomst is allereerst natuurlijk van belang voor de vraag tot wanneer er wordt gewerkt en het loon moet worden doorbetaald. Daarnaast is het belangrijk, zo niet belangrijker, vast te stellen wat de correcte einddatum is wanneer het vervaltermijnen betreft. De vervaltermijnen binnen het arbeidsrecht zijn namelijk zogeheten ‘fatale termijnen’. Met andere woorden: wanneer je een dag, of zelfs maar een minuut, te laat bent met het instellen van je vordering, dan ben je ook echt te laat en komt je aanspraak daarmee te vervallen.

Vervaltermijn verzoekschrift

Aanleiding voor de kwestie waar de Hoge Raad zich recent over moest buigen betrof ook de vervaltermijn voor het indienen van een verzoekschrift. De werkgever in kwestie had een arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 maart zonder toekenning van een transitievergoeding. De betreffende werkneemster diende vervolgens een verzoekschrift in bij de kantonrechter omdat zij alsnog een transitievergoeding van de werkgever wilde ontvangen. Dit verzoekschrift werd namens de werkneemster ingediend op 30 mei, ervan uitgaande dat dit nog net op tijd was binnen de vervaltermijn van drie maanden. De kantonrechter verklaarde haar echter niet ontvankelijk omdat het verzoekschrift te laat was ingediend, ervan uitgaande dat 28 februari de laatste werkdag was.

De zaak ging vervolgens naar het gerechtshof dat de werkneemster in tegenstelling tot de kantonrechter het voordeel van de twijfel gaf en oordeelde dat het dienstverband vanwege het gebruik van het woordje per niet was geëindigd op 28 februari maar een dag later, op 1 maart, waarmee de indiening van het verzoekschrift op 30 mei wel nog op tijd zou zijn geweest.

De zaak eindigde vervolgens bij de Hoge Raad die het niet eens was met het gerechtshof en het oordeel van de kantonrechter bekrachtigde. De Hoge raad overwoog dat partijen niet zijn afgeweken van het uitgangspunt van artikel 7:672 lid 1 BW, waarin is opgenomen dat de opzegging van een arbeidsovereenkomst altijd geschiedt tegen het einde van de maand. Een voor de hand liggende en in de praktijk gangbare en goed hanteerbare uitleg van de wettelijke regeling voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst brengt volgens de Hoge Raad mee dat de overeenkomst eindigt aan het einde van de laatste werkdag waardoor de arbeidsovereenkomst de daaropvolgende dag dus niet meer bestaat.

Wanneer partijen niet zijn overeengekomen dat de opzegging tegen een andere dag geschiedt dan tegen het einde van de maand, dan eindigt de arbeidsovereenkomst dus op die dag, aldus de Hoge Raad. Dat geldt ook voor de opzegging per de eerste dag van de volgende maand. De arbeidsovereenkomst van de werkneemster was dus wel al geëindigd op 28 februari 2018, zodat zij haar verzoekschrift strekkende tot betaling van de transitievergoeding te laat had ingediend en zij niet meer in aanmerking kwam voor haar vergoeding.

Conclusie

Voor de vervaltermijnen binnen het arbeidsrecht betekent het voorgaande dat een vervaltermijn gaat lopen op de eerste dag waarop er geen arbeidsovereenkomst meer bestaat. In de hiervoor beschreven situatie was dit dus op 1 maart en liep de termijn van drie maanden af op 28 mei.

Ondanks de duidelijkheid die de Hoge Raad heeft gegeven over het gebruik van het woordje per, raden wij werkgevers toch aan om in een bevestigingsbrief altijd nog even concreet te benoemen wat de laatste werkdag is, zodat hierover ook bij de werknemer geen onduidelijkheid bestaat.

Daarnaast adviseren wij werknemers geen onnodige risico’s te lopen met vervaltermijnen omdat er afgezien van de hiervoor beschreven discussie over de einddatum nog andere complicerende factoren kunnen spelen, zoals de vraag wat te doen met dagen die vallen in het weekend, op een algemene erkende feestdag of wanneer februari een dag langer duurt dan normaal.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.