FAQ-update NOW

Hiermee komen we terug op enkele veel gestelde vragen naar aanleiding van de nieuwe subsidie uit de “NOW-regeling” (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). Op verschillende punten bestaat al meer duidelijkheid, sommige punten zullen nog nadere invulling moeten krijgen.

Ingangsdatum

1. Het UWV loket gaat maandag 6 april 2020 open. Het UWV heeft vanmiddag een algemene test gedraaid en deze is succesvol afgerond. Zie hier de link naar de website van het UWV voor aanvullende informatie en voorwaarden. 

NOW-regeling binnen concernverband

1. Een concern is een aantal vennootschappen dat met elkaar verbonden is in een groep. Dit wordt bepaald door het vennootschapsrecht. Vaak is  er een geconsolideerde jaarrekening.

2. Elke werkgever met een loonheffingsnummer binnen een concern moet een eigen aanvraag doen voor de NOW-regeling.

3. Bij de NOW-aanvraag dient het omzetverlies van het gehele concern opgegeven te worden. De omzetdaling van het (hele) concern is dus maatgevend voor het ontstaan van een NOW-aanspraak bij de afzonderlijke entiteiten. Indien een entiteit een omzetverlies heeft van tenminste 20%, maar het concern waar die entiteit deel van uitmaakt een lagere omzetdaling dan 20%, dan bestaat er geen recht op de NOW subsidie.

4. Buitenlandse concern onderdelen, waarvan de werknemers niet in Nederland zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen, blijven buiten beschouwing bij de NOW-regeling. Zij tellen ook niet mee voor het bepalen van de concernomzet en kunnen ook geen NOW-aanvraag doen. De concern omvang en omzet is dus gekoppeld aan Nederland.

Medezeggenschap

1. De ondernemingsraad heeft geen instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van de NOW-subsidie aanvraag. De ondernemingsraad moet wel geïnformeerd worden. Dat is benoemd in de NOW-regeling.

2. De ondernemingsraad heeft mogelijk wel een advies- en/of instemmingsrecht bij andere voorgenomen maatregelen, zoals de reductie van (personeels-)kosten, het stopzetten van investeringen en dergelijke.

3. De vakbonden hebben laten weten na te willen denken over het openbreken van cao’s, maar koppelen dat wel aan een ingediende NOW-aanvraag.

Doel en aard van de NOW-regeling

1. De NOW regeling is een subsidieregeling onder het bestuursrecht. Doel van de regeling is werkgevers tegemoet te komen in compensatie van 90% van de loonkosten. Daarvoor moet er sprake zijn van een omzetterugval van minimaal 20% gedurende een door de onderneming zelf gekozen periode van drie maanden in het tijdvak maart – juli 2020.

2. Doel is behoud van werkgelegenheid. Het doorvoeren van een reorganisatie via het UWV tegelijkertijd met de NOW-aanvraag is niet onmogelijk, maar heeft negatieve gevolgen voor de hoogte van de te verkrijgen subsidie.

Omzetdaling en berekening tegemoetkoming

1. De subsidie wordt toegekend in de vorm van een voorschot. De daadwerkelijke subsidie wordt later vastgesteld.

2. De tegemoetkoming is steeds 90% van de SV-loonsom (berekend via een formule, op basis van een maximum salaris per werknemer van EUR 9.538 bruto per maand).

3. Er is een formule voor het berekenen van de hoogte van het voorschot van de subsidie (gebaseerd op 80%):

80% van (% verwachte omzetdaling x loonsom januari 2020 x 3 x 1,3 x 0,9).

4. Voor de toekenning/nacalculatie van de daadwerkelijke subsidie geldt de volgende berekening:

% daadwerkelijke omzetdaling x loonsom 1 maart 2020 – 31 mei 2020 x 3 x 1,3 x 0,9.

5. Voor de berekeningen geldt de volgende toelichting:

3       : De periode van drie maanden compensatie van loonkosten.
1,3    : Een vaste opslag voor werkgeverslasten (denk aan pensioenpremie, verzekeringspremies en vakantiegeld).
0,9    : Het percentage van 90% van de SV-loonsom dat zal worden vergoed.

Loonsom gelijk

1. Het is de bedoeling dat werkgevers de loonsom tijdens de NOW-periode van drie maanden zoveel mogelijk gelijk houden. Er wordt gesproken over een zogenaamde ‘freeze period’. De achterliggende gedachte is dat op die manier ook werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst in dienst kunnen blijven.

2. Toekenning is op basis van de loonsom over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Is de loonsom bij nacalculatie over de periode 1 maart 2020 – 31 mei 2020 lager dan de loonsom in januari 2020 (referteloon)? Dan daalt de aanspraak op subsidie. Is er een hogere loonsom in de periode 1 maart 2020 – 31 mei 2020 dan in januari 2020? Dan wordt de subsidie niet verhoogd. Delen van het salaris boven EUR 9.538 bruto per maand per werknemer tellen niet mee bij de SV-loonsom en worden niet apart gecompenseerd. De werkgever zal deze extra loonkosten zelf moeten dragen.

Toch ontslag tijdens de NOW-regeling

1. Een belangrijke voorwaarde voor de NOW regeling is dat werknemers niet ontslagen worden via het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (de “a-grond”). Gebeurt dat toch, dan zullen de loonkosten van de betrokken werknemer vermenigvuldigd met 1,5 in mindering worden gebracht op de subsidietoekenning.

2. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd lopen nog wel van rechtswege af, maar kunnen van invloed zijn op de loonsom. Proeftijdontslag is geen ontslag via het UWV en behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

3. Voor oproepovereenkomsten geldt dat het loon meeloopt via de referteperiode. Op die manier beoogt de regering oproepkrachten aanspraak te laten houden op loon. Werkgevers ontvangen immers via de NOW-regeling een compensatie.

4. Ontslagaanvragen die bij UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020 vallen buiten de hiervoor genoemde regeling.

5. Ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend vanaf 18 maart 2020 vallen wél binnen het bereik van het verbod. De werkgever dient de ontslagaanvraag uiterlijk op 6 april 2020  in te trekken. De sanctie bij niet of niet-tijdige intrekking is een korting en correctie op de hoogte van de toe te kennen NOW-subsidie.

6. In sommige gevallen zullen werkgevers kiezen voor een reorganisatie in plaats van de NOW-regeling. Dat betekent dat de transitievergoeding moet worden betaald en de opzegtermijn in acht moet worden genomen. Ook zal er toestemming voor opzegging moeten worden gevraagd bij het UWV (al dan niet collectief op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag). De motivering naar de ondernemingsraad en/of vakorganisaties zal een extra punt van aandacht/zorg zijn als geen beroep wordt gedaan op de NOW-regeling.

Zie hier de link naar tekst van de NOW-regeling alsmede de toelichting daarop.