Herziening SER Fusiegedragsregels

SER Fusiegedragsregels

SER Fusiegedragsregels

Bij een voorgenomen fusie of overname in het bedrijfsleven, moet onder omstandigheden voorafgaand aan de fusie of overname melding gedaan worden aan de Sociaal Economische Raad (SER) en de betrokken vakbonden. Ten aanzien van deze vakbonden geldt ook nog een consultatieverplichting. Dit is geregeld in de SER Fusiegedragsregels. De Fusiegedragsregels dienen de belangen van de in een onderneming werkzame personen te beschermen bij een fusie of overname.

Nieuwe versie gedragsregels

Vanaf 1 oktober 2015 geldt een nieuwe versie van deze gedragsregels, waarin de term ‘bedrijfsleven’ veel ruimer uitgelegd wordt dan voorheen het geval was. Aanleiding voor de wijziging zijn maatschappelijke ontwikkelingen die sinds de laatste herziening in het jaar 2000 hebben plaatsgevonden, met name voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in sectoren die traditioneel tot het vrije beroep en tot non-profitorganisaties werden gerekend.

Door deze ontwikkelingen is het ‘harde onderscheid’ dat in de toelichting bij het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 nog gemaakt werd tussen de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds, naar het oordeel van de Commissie Herziening Fusiegedragsregels niet langer houdbaar. Niet alleen de ondernemingen die men traditioneel zou plaatsen in het bedrijfsleven, maar ook minder typische ondernemingen, zoals de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep, zullen vanaf 1 oktober 2015 de SER Fusiegedragsregels moeten naleven indien zij bedrijfsmatig georganiseerd zijn en de fusie wordt gerealiseerd op de markt. Voorheen gold voor deze sectoren dat zij enkel gebonden waren aan de SER Fusiegedragsregels wanneer zij bij collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing waren verklaard.

Betrokken sectoren

Sectoren binnen de overheid die zullen worden getroffen door deze wijziging zijn onder andere de zorg, het onderwijs en de culturele sector. Ook wanneer er fusies plaatsvinden binnen het vrije beroep, zoals accountants, advocaten of architecten, dient men zich vanaf 1 oktober 2015 te houden aan de Fusiegedragsregels.

Een andere belangrijke wijziging is dat het onder de nieuwe regeling mogelijk zal zijn gebruik te maken van bemiddeling door de voorzitter van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels als alternatief voor de formele procedure bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. De Commissie Herziening Fusiegedragsregels is van mening dat de bemiddeling zo laagdrempelig mogelijk moet zijn en op een ‘open wijze’ moet worden ingevuld.

De integrale versie van de (herziene) SER Fusiegedragsregels is te vinden op https://www.ser.nl/nl/taken/zelfregulering/fusiegedragsregels.aspx