Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

transitievergoeding

De WWZ introduceert in artikel 7:673 BW de transitievergoeding. Deze vergoeding is gericht op het bevorderen van de transitie naar nieuw werk na ontslag. Vanaf 1 juli 2015 heeft in beginsel iedere werknemer die ten minste twee jaar in dienst was bij zijn werkgever, bij bepaalde of onbepaalde tijd, recht op een transitievergoeding in geval van ontslag. Het nieuwe artikel 7:673 lid 6 BW geeft bovendien de mogelijkheid bepaalde kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Op 11 mei 2014 is het besluit verschenen dat de voorschriften bevat ten aanzien van de kosten die in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste voorwaarden uit het besluit.

Voorwaarden besluit

Artikel 7:673 lid 6 BW regelt twee kostenposten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding:

  1. kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer; (transitiekosten) en b. kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt (inzetbaarheidskosten).

Er gelden voorwaarden voor beide kostenposten om in mindering te mogen worden gebracht op de transitievergoeding. De belangrijkste daarvan houden in dat:

  1. de gemaakte kosten vooraf gespecificeerd en
  2. schriftelijk medegedeeld moeten zijn aan de werknemer,
  3. de werknemer vooraf schriftelijk heeft ingestemd met het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten én
  4. de kosten in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor de kosten gemaakt zijn.

De schriftelijke toestemming van de werknemer is overigens niet altijd vereist. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever gehouden is de kosten te maken op grond van collectieve afspraken.

Ten aanzien van inzetbaarheidskosten gelden de aanvullende voorwaarden dat zij:

  1. moeten zijn gericht op verbetering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever én
  2. zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het ontslag, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 673 lid 6 biedt mogelijkheden om de kans op werkeloosheid voor de werknemer te verkleinen. Het besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding stelt strenge voorwaarden aan het rechtens in mindering brengen van de in dat verband gemaakte kosten op de transitievergoeding. Het is van belang vooraf schriftelijk overeen te komen welke kosten in de toekomst afgetrokken kunnen worden van de transitievergoeding en daar ook in scholingsovereenkomsten in te voorzien.