Meer grip op ziekmeldingen bij arbeidsconflicten? Het is mogelijk met een arbeidsconflictenprotocol

Een arbeidsconflict brengt in veel gevallen spanning en emoties met zich. Die spanning en emoties zijn een normale reactie op een bijzondere situatie, maar rechtvaardigen in beginsel niet dat de werknemer zich ziek meldt. Wil je binnen je bedrijf arbeidsconflicten zien te voorkomen, of deze in elk geval op een juiste wijze begeleiden zodat een meningsverschil niet onnodig tot ziekmeldingen leidt? Zorg dan naast het re-integratie protocol ook voor een arbeidsconflictenprotocol met afspraken over de omgang met een arbeidsconflict. Wij vertellen je hier graag meer over.

Wat is een arbeidsconflictenprotocol?

Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) heeft in een handleiding richtlijnen opgesteld voor hoe een (arbo-) bedrijfsarts om dient te gaan met ziekte gerelateerd aan een conflict op de werkvloer. Deze handleiding heet de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. In de meest recente versie van de STECR Werkwijzer wordt verwezen naar de mogelijkheid van het opstellen van een arbeidsconflictenprotocol. In een arbeidsconflictenprotocol kunnen interventies worden opgenomen die helpen voorkómen dat werknemers zich ziek melden vanwege een arbeidsconflict, terwijl ze strikt genomen nog kunnen werken.

Een werkgever kan zelf, in samenwerking met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, als onderdeel van de preventiemaatregelen die binnen de organisatie getroffen worden een arbeidsconflictenprotocol opstellen. Het protocol dient wel voldoende onder de aandacht gebracht te worden bij de werknemers.

Het arbeidsconflictenprotocol kan als zelfstandig protocol binnen een personeelshandboek fungeren maar kan ook gecombineerd worden met klachtenregelingen voor werknemers en een eventuele klokkenluidersregeling.

Wat neem je op in een arbeidsconflictenprotocol?

In zo’n protocol kan, onder andere, aandacht besteed worden aan onderwerpen als:

  • wat doe je/waar kun je terecht als je een conflict met iemand ervaart;
  • wat kan je doen als je er samen niet uitkomt;
  • waar kan je dit veilig melden of wie kan je om hulp vragen;
  • wat is mediation en wanneer kan dat helpen;
  • wat is de rol van de bedrijfsarts.

In een arbeidsconflictenprotocol kunnen ook interventies worden opgenomen voor de situatie dat emoties zo hoog oplopen dat een werknemer even afstand wil nemen tot het werk.

Zo zijn er arbeidsconflictenprotocollen waarin vermeld staat dat een werknemer maximaal 1 keer in de 2 jaar een beroep kan doen op een ‘arbeidsconflictenverlof’. De werknemer kan dan aanspraak maken op dit (betaalde) verlof zonder dat een ziekmelding plaats vindt. De werknemer krijgt een aantal dagen (vaak maximaal 3) de tijd om even afstand te nemen van het conflict, maar wel met de verplichting om bij opname van dit verlof direct een afspraak te maken met een (vertrouwens)persoon binnen de organisatie met wie het conflict en een eventuele oplossing dient te worden besproken.

Het opnemen van arbeidsconflictenverlof is dus niet vrijblijvend maar zorgt ervoor dat een proces in gang wordt gezet dat gericht is op het bespreekbaar maken van het conflict en het oplossen ervan. Het zorgt er bovendien voor dat (onterechte) ziekmeldingen voorkomen worden.

In het protocol kan de werknemer ook gewezen worden op de mogelijkheid zich te wenden tot de bedrijfsarts in het kader van een zogenoemd open spreekuur. De Arbeidsomstandighedenwet geeft de werknemer daartoe het recht.

En als de werknemer zich dan toch ziekmeldt?

In het arbeidsconflictenprotocol kan ook handelingsruimte gegeven worden aan de bedrijfsarts voor situaties waarin de werknemer zich toch eerst ziek heeft gemeld en de bedrijfsarts oordeelt dat wel sprake is van een arbeidsconflict maar niet van een situatie waarin de werknemer de bedongen arbeid om medische redenen niet kan verrichten. Zo kan de bedrijfsarts adviseren tot het nemen van enkele dagen verlof om afstand te creëren van het conflict. Dan is sprake van een interventieperiode in de vorm van vrijstelling van arbeid, zoals beschreven in de NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Zo’n interventieperiode dient bij voorkeur in overleg met de bedrijfsarts te worden vastgelegd in het arbeidsconflictenprotocol.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over een arbeidsconflictenprotocol? Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op en wij kijken met je mee!