Nieuw procesreglement per 1 juli 2015; kortere tijdslijnen

procesreglement

Procesreglement

Vanaf 1 juli 2015 geldt een nieuw procesreglement in verzoekschriftprocedures, die worden behandeld door de kantonrechter. Het procesreglement beoogt bij te dragen aan het harmoniseren van de werkwijze en werkprocessen van de verschillende rechtbanken op het punt van de verzoekschriftprocedure. De ontbinding van een arbeidsovereenkomst loopt via een verzoekschriftprocedure.

Voor het indienen van gedingen die verband houden met het einde van een arbeidsovereenkomst en vorderingen die daarmee in verband staan, geldt op grond van het nieuwe reglement dat bij de indiening van een verzoekschrift de verhinderdata van de verzoeker over de komende twee maanden moeten worden vermeld. Overigens kunnen daar per rechtbank nog nadere strakkere regels voor gesteld gaan worden. Dat zullen we voor u in de gaten houden.

Wanneer een zittingsdatum bekend is, zal een verweerschrift uiterlijk 10 dagen vóór de dag van de mondelinge behandeling moeten worden ingediend. Nadere stukken moeten uiterlijk 5 dagen vóór de dag van de mondelinge behandeling worden ingediend. Deze termijnen waren voorheen korter en partijen zullen vanaf nu dus sneller hun stukken in het geding moeten brengen. Een verweerschrift of nadere stukken die na genoemde termijnen worden ingediend kunnen door de kantonrechter buiten beschouwing worden gelaten en dat is een niet aan te raden risico.

Wanneer beide partijen zaken indienen die samenhangende verzoeken of vorderingen bevatten, zullen deze in beginsel gezamenlijk op een zitting worden behandeld. Ook een verzoekschrift en een daarmee samenhangend verzoek tot een voorlopige voorziening of een vordering in kort geding, zullen in beginsel gezamenlijk op een zitting worden behandeld. Met het oog op de goede procesorde kan de kantonrechter hiervan afwijken en beslissen dat een afzonderlijke behandeling plaatsvindt.

Advies

Vanaf nu dient u als klant dus rekening te houden met de kortere deadlines om stukken aan te leveren, zowel voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst als daarmee samenhangende procedures. U kunt uiteraard altijd contact opnemen met ons.