NOW 2.0

De voorwaarden voor de tweede aanvraagperiode van de NOW zijn bekend. Hieronder de belangrijkste zaken die zijn veranderd bij de NOW 2.0. Het streven is dat de NOW 2.0 aanvraag vanaf 6 juli 2020 kan worden gedaan.

Allereerst: hoe zat het ook alweer?

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is in het leven geroepen voor werkgevers die door het coronavirus te maken hebben met een substantieel omzetverlies (minimaal 20%). Via deze regeling kan een subsidie voor de loonkosten worden aangevraagd. Op die manier kunnen werkgevers hun werknemers in dienst houden en de lonen 100% blijven betalen, ondanks het forse omzetverlies dat zij lijden door alle coronagevolgen.

Om in aanmerking te komen voor de NOW is een omzetverlies van minimaal 20% vereist. Daarnaast moet de werkgever 100% loon doorbetalen en mag de subsidie alleen worden gebruikt voor betaling van loonkosten. De bedoeling is dat de werkgever daarbij de loonkosten zo gelijk mogelijk houdt.

De eerste NOW periode is voorbij. Zie hier eventueel ons eerdere artikel. Met ingang van 1 juni is de NOW verlengd met 4 maanden tot 1 oktober 2020.

Een aantal zaken is veranderd. Deze zetten wij hierna op een rij.

Periode

Bij de NOW 2.0 geldt een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden zoals bij de NOW 1.0. Het gaat in de meeste gevallen om de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Geen winstuitkeringen/dividend en bonussen

Wanneer het voorschot op tegemoetkoming meer dan € 100.000 is of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is (in die gevallen eist het UWV een accountantsverklaring), mogen er geen winstuitkeringen/dividend en bonussen worden uitgekeerd aan aandeelhouders, bestuur en directie. Koop van eigen aandelen mag in dat geval ook niet. Het gaat om de periode 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering van 2021 waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.

In ieder geval mogen over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 vanuit de werkmaatschappij die NOW heeft aangevraagd géén winstuitkeringen/dividend en bonussen worden uitgekeerd aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de onderneming waarvoor de NOW aanvraag is gedaan onderdeel van is. Hiervoor geldt geen drempelbedrag. Wat betreft de werkmaatschappij binnen een concernverband, het volgende.

Werkmaatschappij binnen concernverband

Om als werkmaatschappij binnen een concern aanspraak te kunnen maken op de NOW zal er sprake moeten zijn van minder dan 20% omzetverlies bij het concern. De werkmaatschappij zelf moet wél ten minste 20% omzetverlies hebben. Personeel-BV’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau en kunnen niet zelf aanvragen. Daarnaast:

– Moet de werkmaatschappij een eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
– De werkmaatschappij moet zelf personeel in dienst hebben en omzet genereren;
– De werkmaatschappij kan alleen omzetdaling rapporteren voor de loonheffingnummers die binnen haar werkmaatschappij vallen;
– Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende verenigingen van werknemers (bijvoorbeeld een vakbond) een akkoord hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij;
– Het concern moet voorafgaand aan de aanvraag verklaring dat over 2020 en tot de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van 2020 wordt vastgesteld geen dividend of bonus zal worden uitgekeerd of eigen aandelen worden teruggekocht;
– Er gelden tot slot een aantal controlewaarborgen, zoals: andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten uitvoeren die ten kosten gaan van de werkmaatschappij met NOW, wijzigen van voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend, omzetverlies wordt verlaagd als werknemers elders activiteiten ondernemen en daar omzet generen.

Scholing

Werkgevers krijgen een inspanningsverplichting ten aanzien van bijscholing of omscholing. Werkgevers moeten werknemers stimuleren om zich te laten scholen of ontwikkeladvies in te winnen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Als bewijs zal hiervoor bij de NOW 2.0-aanvraag een verklaring moeten worden afgelegd.

Via het programma NLWerktDoor kan van 1 juli tot en met december 2020 gratis online scholing worden gevolgd en ontwikkeladvies worden ingewonnen. Daarmee kunnen werknemers die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen zich heroriënteren op de arbeidsmarkt en de benodigde scholing volgen.

De OR of de personeelsvertegenwoordiging kan de werkgever die gebruik maakt van de NOW eventueel aanspreken op deze (nieuwe) inspanningsverplichting.

Berekening

Het percentage omzetverlies wordt berekend over 4 maanden volgend op het tijdvak van de eerste NOW (juli, augustus, september en oktober) in plaats van 3 maanden. De verhoging van de loonkosten ter compensatie van vakantiegeld, pensioenpremie, andere werkgeverslasten en kosten gaat van 30% naar 40%. Uitgangspunt voor de berekening bij de NOW 2.0 is de loonsom van maart 2020 (of november 2019).

Bij de aanvraag wordt nog steeds gewerkt met een inschatting van het percentage omzetverlies. Het is belangrijk om het percentage zo precies mogelijk in te schatten. Zo voorkom je dat je een te hoog bedrag ontvangt en mogelijk later geld moet terugbetalen. Het UWV stelt na opening van het NOW 2.0 loket een online rekenhulp beschikbaar om het percentage omzetverlies te berekening.

Als nog niet eerder NOW is aangevraagd, is er keuzevrijheid in de 4 maanden die worden meegenomen voor het omzetverlies:

Aanvraag 1 juni: percentage omzetverlies over juni, juli, augustus en september.
Aanvraag 1 juli: percentage omzetverlies over juli, augustus, september en oktober.
Aanvraag 1 augustus: percentage omzetverlies over augustus, september, oktober en november.
Voorbeeld berekening omzetverlies in 3 stappen:

1) Neem de totale omzet van 2019. Deze is bijvoorbeeld € 150.000.

2) Deel dit door 3 (gemiddelde omzet over 4 maanden). In dit geval is de gemiddelde omzet € 50.000 over 4 maanden (€ 150.000 / 3).

3) Vergelijk dit bedrag met de verwachte omzet voor de 4 maanden in 2020 waarvoor je NOW wilt aanvragen. Wanneer de omzet over deze 4 maanden € 20.000 (40% van € 50.000), is er een omzetverlies van 60% (€ 30.000 minder omzet vergeleken met de gemiddelde omzet in 2019). Je komt dus in aanmerking voor NOW voor de komende 4 maanden.

Publicatie

Vanaf eind juni 2020 zal het UWV op haar website publiceren wie NOW heeft aangevraagd. Transparantie wordt van groot belang geacht, omdat de subsidie van publiek geld wordt betaald.

Door middel van de NOW-aanvraag, ga je ermee akkoord dat de naam van jouw onderneming, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar wordt gemaakt. Dit geldt ook voor de eerste NOW-aanvraag.

NOW en ontslag

Het is mogelijk om gedurende de NOW 2.0 periode te reorganiseren. Als tijdens de NOW 2.0 periode (van juni tot en met september) voor werknemers ontslag wordt aangevraagd bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, wordt dit meegenomen in de berekening van de subsidie.

Het UWV zal in dat geval 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd vermenigvuldigen met 3. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de definitieve tegemoetkoming.

De formule voor de berekening is als volgt: 3 x loonsom referentiemaand x 1,4 x 0,9.

Bij een collectief ontslag zoals bedoeld in de Wet melding Collectief Ontslag (WMCO) gelden aanvullende voorwaarden naast voornoemde correctie.

De werkgever met de belanghebbende vakbonden of vertegenwoordiging van werknemers overeenstemming over het ontslag bereiken als:

(i) vanaf 29 mei 2020 een melding wordt gedaan zoals bedoeld in de WMCO, en
(ii) daarnaast tijdens de subsidieperiode tussen 1 juni en 30 september 2020 in totaal 20 of meer ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen worden gedaan.
Lukt het niet om overeenstemming te bereiken, dan moet er een gezamenlijke aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Als er geen overeenstemming is en geen mediationverzoek bij de Stichting van de Arbeid, dan wordt het subsidiebedrag voor de NOW gekort met 5%.

Betaling

Het NOW 2.0 voorschot wordt in 2 delen betaald door het UWV.

De eerste betaling volgt zodra de NOW 2.0-aanvraag is goedgekeurd. Dit voorschot is bedoeld voor de eerste 2 maanden. De tweede betaling voor de andere 2 maanden wordt ongeveer 2 maanden na het eerste deel betaald.

Checklist benodigde gegevens

De NOW 2.0 kan wederom worden aangevraagd met het aanvraagformulier dat op de website van het UWV staat. Houd deze gegevens bij de hand:

– bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, KVK-nummer, gegevens contactpersoon
– het loonheffingennummer
– de 4 maanden waarover minstens 20% omzetverlies wordt verwacht
– het verwachte percentage omzetverlies in die periode
– het rekeningnummer (dat wordt gebruikt voor de betalingen loonheffingen) en de tenaamstelling
– een kopie van bankafschrift van het rekeningnummer
Mocht je vragen hebben over de NOW 2.0? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.