Ontslag op staande voet vanwege privégebruik leaseauto

Werknemer is op staande voet ontslagen vanwege het voor eigen rekening verrichten van werkzaamheden voor een klant van de werkgever en het privé gebruik van de aan hem ter beschikking gestelde leaseauto.

Een ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel en leidt voor werknemer meestal tot verwijtbare werkloosheid waardoor de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. De eisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn daarom streng.

De feiten

Werknemer is op 1 februari 2001 bij Asito in dienst getreden in de functie van medewerker schoonmaakonderhoud. Op 26 januari 2017 is werknemer voor eigen rekening langs geweest bij een relatie van werkgever, waarbij er geen relatie was tot het werk voor de werkgever. Voor dit bezoek heeft werknemer gebruik gemaakt van de leaseauto en bedrijfsmiddelen van werkgever. De leaseauto mocht niet voor privé doeleinden gebruikt worden en werknemer was daarmee bekend. Op 28 maart 2017 is werknemer op staande voet ontslagen.

Standpunt werknemer

Werknemer stelt dat hij bij de klant van werkgever was om de relatie te onderhouden. Daarom heeft hij de leaseauto niet gebruikt voor privédoeleinden. Werknemer start tijdig (binnen twee maanden na het ontslag) een procedure en verzoekt de werkgever te veroordelen tot betaling van het loon tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Voorts verzoekt de werknemer primair vernietiging van het ontslag op staande voet en subsidiair onder meer toekenning van de transitievergoeding.

Beoordeling

De kantonrechter acht niet duidelijk of de werknemer voor eigen rekening werkzaamheden bij een klant van werkgever heeft verricht. Dit kan daarom volgens de kantonrechter dan ook geen dringende reden opleveren.

Wel is vast komen te staan dat werknemer zich op meerdere momenten schuldig heeft gemaakt aan het voor privédoeleinden gebruiken van de leaseauto. Dit is een schending van de bij werkgever geldende bedrijfsregels. De werknemer was met de regels bekend en heeft hier meerdere waarschuwingen voor gehad in het verleden. Werknemer heeft geen valide reden gegeven voor de overtredingen. Werkgever heeft bij de laatste waarschuwing aan werknemer meegedeeld dat bij een volgende overtreding ontslag op staande voet zou volgen. Volgens de kantonrechter is het opnieuw gebruiken van de leaseauto voor privé doeleinden voldoende grond voor een ontslag op staande voet, mede in het licht van de eerdere waarschuwingen.

Ernstig verwijtbaar handelen

Volgens de kantonrechter is eveneens sprake van ernstig verwijtbaar handelen door werknemer. Werknemer is meerdere keren gewaarschuwd door de werkgever tevens is hem medegedeeld dat bij herhaling een ontslag op staande voet zal volgen. Volgens de kantonrechter heeft werknemer misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen. Het voorgaande levert ernstige verwijtbaarheid op en wordt het verzoek van werknemer tot een transitievergoeding afgewezen (NB: onder omstandigheden kan het mogelijk zo zijn dat bij een ontslag op staande voet een (deel van de) transitievergoeding wordt toegekend, als er geen sprake is van verwijtbaarheid van de werknemer).

Laatste waarschuwing

Hoewel de werknemer mogelijk nog in beroep kan, is de zaak een voorbeeld van de stelling dat een “gewaarschuwd mens voor twee telt”. Werknemer kende de regels en wist wat de consequentie zou zijn bij een nieuwe overtreding.

De dossiervorming bij overtredingen van bedrijfsregels door een werknemer en de bewoordingen van de waarschuwing zijn daarbij van groot belang. De werknemer dient (i) bekend te zijn met de regels; (ii) gewaarschuwd te zijn dat de werknemer zicht dient te houden aan de regels van de werkgever (hecht eventueel nogmaals de regels aan bij de waarschuwing, of neem de link op naar intranet); en (iii) de werknemer dient gewaarschuwd te worden voor de gevolgen bij een laatste waarschuwing (namelijk einde van het dienstverband).