Ontslagspecialist: de UWV ontslagprocedure

Update van uw ontslagspecialist! Vanaf 1 juli 2015 geldt dat voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid de ontslagprocedure via de UWV voorgeschreven is. Verdere regels met betrekking tot de te doorlopen procedure worden gesteld bij ministeriële regeling, aldus artikel 671a lid 8.

Ontslagprocedure

Als uw ontslagspecialist, lopen wij graag met u door deze ministeriële regeling, die op 11 mei jl. is gepubliceerd. Hieronder zullen de belangrijkste onderdelen van de regeling toegelicht worden. De regeling vermeldt dat het UWV een formulier ter beschikking zal stellen voor de indiening van een verzoek tot toestemming door de werkgever. Dit geldt ook voor het verweer van de werknemer. Dit formulier vermeldt de benodigde documenten en toelichtingen, dit verschilt in wezen niet van de thans geldende procedure bij de UWV. Mocht de aanvraag desalniettemin onvolledig zijn ingediend, dan heeft de werkgever acht dagen de tijd om de aanvraag aan te vullen. Hierbij is het uitgangspunt dat het verzoek elektronisch wordt ingediend.

Na ontvangst van een volledig verzoek om toestemming stelt het UWV de werknemer – vaak via zijn ontslagspecialist – in de gelegenheid om hiertegen binnen veertien dagen verweer te voeren, tenzij op grond van de door de werkgever verstrekte gegevens al vastgesteld kan worden dat geen toestemming wordt verleend. Hierna kan het UWV de partijen, vertegenwoordigd door hun ontslagspecialisten, in de gelegenheid stellen binnen zeven dagen nogmaals hun zienswijze naar voren te brengen.

Proceduretijd

De procedure is ingericht met het uitgangspunt dat een verzoek binnen een termijn van vier weken wordt afgehandeld. Dit geldt dan voor het merendeel van de verzoeken. Hierbij wordt echter vermeld dat de procedure in beginsel langer zal duren wanneer advies wordt ingewonnen van de Ontslagadviescommissie (OAC). Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Door deze langere proceduretijd dient het gebruik van deze mogelijkheid beperkt te worden. De bedoeling is dat dit enkel zal spelen bij situaties van ontslag om bedrijfseconomische redenen waar onduidelijkheid bestaat. Bijvoorbeeld over de toepassing van de regels bij de beslissing die genomen moet worden met betrekking tot de ontslagaanvraag. Dan met name daar waar (sector)specifieke kennis, waarover de leden van deze commissie uit hoofde van hun hoedanigheid beschikken, noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen van het verzoek.

Het UWV dient het verzoek af te wijzen wanneer sprake is van een opzegverbod. Dit is slechts anders als verwacht wordt dat het opzegverbod binnen vier weken niet meer geldt. Het gaat dan om vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek.

Tot slot geldt het volgende in de situatie dat de werkgever na een weigering van toestemming opnieuw een verzoek indient. De werkgever zal op grond van artikel 4:6 Awb nieuw gebleken feiten en omstandigheden moeten vermelden.

Wij zijn ontslagspecialist en helpen u graag verder bij een ontslagprocedure bij het UWV.