Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Sinds 1 januari 2015 is de zogenaamde Participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen/houden. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voor werkgevers betekent dit dat zij een actievere rol krijgen om mensen met een ziekte of handicap aan een baan te helpen. Het UWV en gemeenten kunnen werkgevers daarbij ondersteuning bieden indien zij een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen.

Wat is de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten?
Werkgevers en het kabinet hebben met elkaar afgesproken dat er extra banen gecreëerd gaan worden voor mensen met een ziekte of handicap. Dit wordt de banenafspraak genoemd. De bedoeling is dat werkgevers tot 2026 100.000 banen gaan realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet hier zelf ook aan mee door voor 25.000 mensen een baan te creëren. Wajongers en mensen met een WSW indicatie hebben de eerste twee jaar voorrang in deze regeling.

Het quotum zal wettelijk afdwingbaar worden, als ‘’stok achter de deur’’. Werkgevers die zich niet aan de banenafspraak houden, kunnen vanaf 2017 door het kabinet namelijk een quotumheffing opgelegd krijgen. De quotumheffing zal € 5.000 per niet vervulde (volledige) arbeidsplaats bevatten en geldt voor werkgevers met meer dan 25 werknemers. De quotum grenzen zijn nu nog niet vast te stellen, dat hangt mede af van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vaste peilmomenten onder de nieuwe wetgeving.

Per 1 mei 2015 treedt de wet in werking; nadere informatie is te vinden via: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/03/23/kennisdocument-wet-banenafspraak-en-quotum-arbeidsbeperkten.html.

Betekenis voor de praktijk
Werkgevers moeten meer in het werkstellen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het UWV en de gemeenten kunnen aan de werkgever professionele begeleiding, loonkostensubsidie en werkplekvoorzieningen bieden. Indien geen plekken beschikbaar komen, kunnen per werkgever heffingen worden opgelegd.