Update Arbeidswetgeving 2017

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Hieronder een overzicht van de wijzigingen die per 1 juli 2017 inwerking zijn getreden én een vooruitblik op de wijzigingen die op korte termijn zullen volgen.

Arbowet

Per 1 juli 2017 zijn een aantal wijzigingen in de Arbowet inwerking getreden, die grote gevolgen hebben voor de werkwijze van werkgevers en arbodienstverleners. Er worden een aantal nieuwe eisen gesteld aan de afspraken tussen werkgevers en arbodiensten. De afspraken moeten bovendien uiterlijk op 1 juli 2018 zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Belangrijkste wijzigingen:

 • Afspraken met de arbodienst moeten worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Dit contract moet o.a. specifiek ingaan op: (1) het bezoek van de bedrijfsarts op de werkplek; (2) open spreekuren voor werknemers (ook voor werknemers die nog niet ziek zijn); en (3) een klachtenprocedure voor werknemers.
 • De bedrijfsarts moet beroepsziekten in het vervolg melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • De inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid van het basiscontract en mag een sanctie opleggen aan werkgevers zonder een dergelijk contract.
 • De inspectie SZW kan een waarschuwing geven of een eis tot naleving instellen. Onder omstandigheden is een bestuurlijke boete ook mogelijk.
 • Werknemers hebben recht op een second opinion.
 • Werkgevers zijn verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. Bij organisaties met 25 of minder werknemers mag de directeur zelf als preventiemedewerker optreden.
 • Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf.
 • De ondernemingsraad verkrijgt een instemmingsrecht over de persoon van de preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie en de samenwerking met de arbodienstverleners.

Minimumloon

Per 1 juli 2017 stijgen het wettelijke minimumloon en het minimumjeugdloon.

 • Het minimumjeugdloon voor 18 t/m 21-jarigen gaat omhoog. Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18 t/m 21-jarigen compensatie via het ‘minimumjeugdloonvoordeel’. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon.
 • Het wettelijk minimumloon bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017: € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag.
 • Tenslotte gaat de leeftijd voor het wettelijke volwasseneminimumloon van 23 jaar naar 22 jaar.

Wijziging Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 zal de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing worden. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wet bescherming persoonsbescherming komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten. Het doel is een volwaardig en compleet wettelijk kader voor gegevensbescherming in heel Europa te creëren zodat Europa ‘klaar’ is voor het digitale tijdperk.

Aankomende wijzigingen in grote lijnen:

Meer rechten voor de werknemer

 • Het ‘recht op inzage’ wordt uitgebreid. De werknemer verkrijgt ‘recht op informatie’ over: (1) hoelang de werkgever persoonsgegevens beoogt te bewaren; (2) of de gegevens gebruikt zullen worden voor automatische besluitvorming; en (3) of de werkgever voornemens is om gegevens naar het buitenland te transporteren. Daarmee samenhangend geldt het ‘recht op kopie’. Op basis hiervan kan de werknemer vragen om een kopie van het volledige personeelsdossier.
 • ‘Het recht van vergetelheid’ wordt in het leven geroepen, waarbij geldt dat gegevens moeten worden verwijderd als: (1) de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van het doel; (2) de verwerking enkel berustte op de toestemming van de werknemer en de werknemer deze toestemming intrekt; (3) als een werknemer gegronde bezwaren maakt tegen de verwerking of als een rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.
 • Op grond van het ‘recht op beperking van de verwerking’ kunnen bepaalde gegevens worden uitgesloten voor verwerking.
 • Tenslotte moet het ‘recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)’ het gemakkelijker maken om de gegevens over te hevelen, naar een nieuwe werkgever of voor persoonlijk (her) gebruik.

Aandachtspunten werkgever

 • De werkgever heeft als verwerkingsverantwoordelijke de verplichting om de werknemer tijdig informatie te verschaffen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens. De werkgever moet de werknemer wijzen op zijn rechten op privacygebied vóór de aanvang van zijn dienstbetrekking.
 • Organisaties krijgen een ‘documentatieplicht’. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de AVG. Zij hoeven de verwerking van persoonsgegevens niet langer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen wel verplicht zijn om een privacy impact assessment uit te voeren.
 • Ook kunnen werkgevers onder omstandigheden verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen.
 • Werkgevers  worden verplichting tot verbeterde beveiliging van persoonsgegevens. Dit in verband met de razendsnelle technologische ontwikkelingen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. Stijgt de levensverwachting, dan stijgt de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden. Een verhoging van de AOW-leeftijd maakt de overheid uiterlijk 5 jaar van tevoren bekend.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op.