Update NOW

NOW 3

Zoals aangekondigd in ons eerdere artikel geldt met ingang van 1 oktober jl. de NOW 3. De tekst van de NOW 3 is inmiddels gepubliceerd en wij lichten de wijzigingen ten opzichte van de eerdere NOW regelingen graag nogwat nader toe.

Duur, percentages en loonsom

Allereerst valt op dat de NOW 3 een langere duur kent dan haar twee voorgangers, drie nieuwe tijdvakken (tranches) van ieder drie maanden, met een looptijd tot 1 juli 2021.

Ook nieuw is dat de NOW 3 subsidie een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages voor de subsidie introduceert: deze gaan van 80% (derde tranche – periode 1 oktober tot en met 31 december), naar 70% (vierde tranche – periode 1 januari tot en met 31 maart) en dan naar 60% (vijfde tranche – periode 1 april tot en met 30 juni). Achterliggende gedachte voor deze afbouw is het stimuleren van bedrijven zich geleidelijk aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. In lijn daarmee zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer in de laatste tranche van de NOW 3 worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De loonsomvrijstelling, oftewel de mogelijkheid tot enige verlaging van de loonsom met behoud van de subsidie, bedraagt in de tranches van de NOW 3 respectievelijk 10%, 15% en 20%. Dit komt erop neer dat wanneer bijvoorbeeld in de vierde tranche de loonsom met maximaal 15% zou dalen, dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Voor de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tranches van de NOW 3 worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020.  Houd er in dat kader rekening mee dat de opgave van de loonsom per die datum ook echt moet kloppen. Uit een recent gepubliceerde uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland blijkt helaas dat een werkgever geen beroep kan doen op de redelijkheid en billijkheid wanneer de accountant van de werkgever een fout heeft gemaakt door een onjuiste loonaangifte in te dienen. Met de correctieberichten op deze loonaangifte hield het UWV terecht geen rekening omdat een fout van de accountant voor rekening van de werkgever komt en latere correcties niet meer kunnen worden meegenomen, aldus de Voorzieningenrechter.

Omzetdaling en berekening

Een ander opvallend verschil tussen de NOW 2 en NOW 3 betreft de benodigde (verwachte) omzetdaling om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze blijft in de derde tranche 20% maar wordt daarna verhoogd naar 30% voor wat betreft de vierde en vijfde tranche.

De wijze van het berekenen van de (verwachte) omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1 en NOW 2: de (verwachte) omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever zelf te kiezen periode van drie maanden. Ook voor de vierde en vijfde tranche van de NOW 3 wordt kortom vastgehouden aan dezelfde referentieperiode in 2019 omdat de omzet in dat jaar nog geen last had van de COVID 19-crisis. Dit blijft zuur voor startende ondernemers die in 2019 nog geen omzet hadden.

Houd er verder rekening mee dat de periodes van (verwachte) omzetdaling wel op elkaar moeten aansluiten wanneer langer dan voor een tranche subsidie wordt aangevraagd. Met andere woorden, wanneer er een aanvraag voor NOW 2 subsidie loopt en ook een aanvraag wordt gedaan voor NOW 3 subsidie moeten die twee periodes van (verwachte) omzetdaling elkaar opvolgen. Dit geldt ook voor de drie verschillende tranches binnen de NOW 3.

Vervallen korting bedrijfseconomisch ontslag en inspanningsverplichting herplaatsing

De veelbesproken korting op de subsidie wanneer er bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd is in de NOW 3 komen te vervallen. In plaats daarvan is er wel een nieuwe korting geïntroduceerd voor de situatie wanneer de werkgever niet heeft voldaan aan de op de werkgever rustende inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden van werk naar werk. Wanneer niet wordt voldaan aan deze verplichting wordt de subsidie met 5% gekort.

Inmiddels is uit de tekst van de NOW 3 duidelijk geworden dat UWV dit laatste wil gaan controleren aan de hand van de verplichting contact op te nemen met UWV via de telefoon NOW. Ter voorkoming van een korting op de subsidie raden wij dus aan om in geval van een bedrijfseconomisch ontslag ook altijd te bellen met UWV via de telefoon NOW (telefoonnummer: 088 – 898 20 04) en te vragen om een bevestiging van dit gesprek.

Bonus en dividendverbod

Wat ongewijzigd is gebleven is de eis dat er geen dividend of bonussen mogen worden uitgekeerd of eigen aandelen mogen worden ingekocht tijdens de subsidieperiode. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit alleen voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW 3 geldt dit nu ook voor 2021. Een verwijzing naar de jaarrekening die eerder zorgde voor onduidelijkheid is uit de tekst van de NOW 3 geschrapt.

Opening loketten

UWV heeft aangegeven er naar te streven het loket voor de NOW 3 te openen op
16 november a.s. Het zogeheten vaststellingsloket UWV voor de NOW 1 is inmiddels al geopend. Vanaf 7 oktober kan via dit loket een verzoek worden ingediend om de subsidie op basis van de NOW 1 definitief vast te laten stellen.

Tot slot

Wij sluiten gezien de laatste maatregelen niet uit dat er wellicht aanvullende steun gaat komen voor de extra getroffen sectoren, zoals de horeca. Zodra hier meer bekend over is, komen wij daar natuurlijk meteen op terug.

Vragen over de NOW? Neem contact met ons op!