Vooruitblik 2023!

Allereerst willen wij iedereen namens Team Workx nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen.
Hieronder volgt een korte Workx update en daarna volgt een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen van 2023.

In 2022 is Team Workx uitgebreid met maar liefst vijf advocaten en daar zijn wij trots op! Zij kijken ernaar uit om iedereen te woord te staan en in persoon te ontmoeten.

Wij trappen 2023 af met de benoeming van Juliette Niersman als Counsel. En daar zijn we bij Workx maar wat blij mee! Juliette heeft zich in 2021 aangesloten bij ons kantoor. En is niet meer weg te denken uit ons team. Zij is met veel plezier actief binnen de corporate arbeidsrechtpraktijk, maar trekt waar nodig ook met enthousiasme de toga uit de kast. Wij zijn trots dat de volgende generatie advocaten doorgroeit binnen Workx!

Over ruim een maand organiseren wij weer een seminar bij ons op kantoor met als thema; Employer Branding. Het seminar zal plaatsvinden op 9 februari a.s. Maaike de Jong, Justine Schellekens, Wies van Pesch en Margot Hoving zullen dit seminar verzorgen. We zullen de middag afsluiten met een gezellige borrel. Je kunt je nog steeds aanmelden via deze link. We hopen jullie daar te zien!

Kort overzicht wetswijzigingen 2023

 • Verhoging wettelijk minimumloon
  Het minimumloon wordt per 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd. Dit vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon gaan hierdoor ook mee omhoog.
 • Stijging AOW-leeftijd
  De AOW-leeftijd stijgt in 2023 van 66 jaar en zeven maanden naar 66 jaar en tien maanden.
 • Verhoging maximum transitievergoeding
  De maximale wettelijke transitievergoeding in 2023 bedraagt EUR 89.000 (ten opzichte van EUR 86.000 in 2021) of maximaal één jaarsalaris wanneer dit hoger is dan het nieuwe wettelijke maximum van EUR 89.000.
 • Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding
  De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt in 2023 naar alle waarschijnlijkheid verhoogd van maximaal EUR 2 per dag naar EUR 2,13 per dag.
 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
  De onbelaste kilometervergoeding voor reiskosten wordt per 1 januari 2023 verhoogd van EUR 0,19 naar EUR 0,21 per kilometer. Naar verwachting wordt de vergoeding per 1 januari 2024 verhoogd naar EUR 0,22 per kilometer.
 • Werkkostenregeling
  De vrije ruimte in de Werkkostenregeling gaat in 2023 (opnieuw) tijdelijk omhoog, van 1,7% van de fiscale loonsom tot EUR 400.000 naar 3% van de fiscale loonsom tot EUR 400.000. Werkgevers hebben hierdoor dus meer ruimte om onbelaste vergoedingen aan werknemers te verstrekken zonder daar belasting over te moeten betalen.
 • Verplichting bijhouden CO2-uitstoot werknemers
  Grote werkgevers (meer dan 100 werknemers) moeten waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 de CO2-uitstoot van hun werknemers gaan bijhouden en hierover op anonieme basis jaarlijks rapporteren aan de overheid. Dat is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot.

Verder treden de volgende wetsvoorstellen waarschijnlijk in 2023 in werking.

 • Wet bescherming klokkenluiders: deze wet betreft de implementatie van de EU-Klokkenluidersrichtlijn als gevolg waarvan werkgevers hun interne meldregelingen dienen aan te passen en waarvan de implementatie al een jaar vertraging oploopt.
 • Wet werken waar je wilt: de wet voorziet niet in een daadwerkelijk recht op werken waar je wilt, maar versterkt dit recht wel door het invoeren van een expliciete redelijkheids- en billijkheidstoets bij verzoeken tot thuiswerken. Hier schreven wij eerder al een artikel over onze website.
 • Wet toekomst pensioenen: dit betreft een fundamentele herziening van het pensioenstelsel om pensioenopbouw transparanter, persoonlijker en koopkrachtiger te maken. Deze wet is 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer.
 • Wetsvoorstel leidend maken oordeel bedrijfsarts bij RIV-toets: dit wetsvoorstel wijzigt de Wet WIA en ZW om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke werknemer (RIV-toets) door het UWV, zodat werkgevers meer zekerheid hebben over de loondoorbetaling bij ziekte.
 • Verkorting loondoorbetalingsperiode zieke AOW’ers: de loondoorbetalingsperiode bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers wordt verkort van 13 naar 6 weken.

Verder wordt over enkele weken de belangrijke uitspraak van de Hoge Raad verwacht in de Deliveroo-zaak. Waren de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of niet? De rechtbank en het hof vonden van wel. Zal de Hoge Raad handvatten bieden voor de vraag wanneer sprake is van een arbeidsrelatie? En hoe er naar gezag wordt gekeken? Wij melden ons zodra de uitspraak bekend is.

Wij wensen jullie veel succes de komende tijd en hopen jullie snel weer te zien op één van onze activiteiten in 2023.

Heb je vragen over bovenstaande of gewoon zin om met een van ons bij te praten? Neem dan gerust contact op.