WAB Update 2: De transitievergoeding

In deze WAB update bespreken we de transitievergoeding per 1 januari 2020.

De WAB en de transitievergoeding

De huidige transitievergoeding is geïntroduceerd met de komst van de WWZ in 2015. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. De invoering van de transitievergoeding moest bijdragen aan meer eenvoud en duidelijkheid bij ontslag. Toch was er aanleiding om de transitievergoeding opnieuw aan te passen.

Met name het feit dat de huidige transitievergoeding pas na twee jaar is verschuldigd, heeft in de praktijk niet tot het gewenste effect geleid. Hierdoor wordt een werkgever juist niet gemotiveerd om een werknemer langer dan twee jaar in dienst te houden. Dit terwijl het doel is dat werknemers zoveel mogelijk vast in dienst komen.

Huidig recht – WWZ

De huidige transitievergoeding moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever en is pas verschuldigd vanaf 2 dienstjaren.

De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband tot 10 jaar. Na ommekomst van 10 dienstjaren ontvangt de werknemer 1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Er is dus sprake van een hogere vergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn.

Tot 1 januari 2020 geldt daarbij de overgangsregeling voor werknemers die ouder dan 50 jaar zijn.

Nieuw recht – WAB

De transitievergoeding is direct vanaf datum in dienst verschuldigd en de berekening is aangepast. De wijzigingen op een rij:

  • Direct vanaf indiensttreding aanspraak op transitievergoeding;
  • Er is een pro rata transitievergoeding bij einde van de arbeidsovereenkomst gedurende het kalenderjaar verschuldigd;
  • De transitievergoeding wordt voor iedere werknemer 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Kortom: geen hogere transitievergoeding meer voor werknemers met meer dan 10 dienstjaren. Daarnaast is er ook per 1 januari 2020 geen hogere transitievergoeding meer voor werknemers van 50 jaar en ouder.

Overgangsregeling?

De huidige transitievergoeding eindigt op 1 januari 2020. De nieuwe berekening treedt direct in werking. Dat betekent dat het uitgangspunt is dat de nieuwe berekening wordt toegepast voor alle arbeidsovereenkomsten waarop de einddatum na 1 januari 2020 ligt. In enkele gevallen wordt dat onredelijk bevonden en geldt dan nog wel de oude berekeningsmethodiek.

Dit is het geval wanneer:

  1. Het ontbindingsverzoek is ingediend bij de rechter vóór 1 januari 2020;
  2. De arbeidsovereenkomst is opgezegd (na verkregen toestemming van het UWV) vóór 1 januari 2020;
  3. De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd ná 1 januari 2020, maar de werknemer heeft ex artikel 7:671 BW al voor 1 januari 2020 schriftelijk ingestemd met de opzegging van de arbeidsovereenkomst;
  4. De ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV vóór 1 januari 2020.

Van belang voor de praktijk

De transitievergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst gaat substantieel veranderen per 1 januari 2020. Het kan veel uitmaken of je een dienstverband met een dergelijke werknemer dit jaar nog of pas volgend jaar gaat beëindigen. Dit komt doordat de nieuwe transitievergoeding ook na 10 jaar dienstverband uitgaat van 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar (en niet meer ½ bruto maandsalaris).

Daarnaast komt de overgangsregeling voor werknemers ouder dan 50 jaar te vervallen. Dat is niet nieuw. Maar de cumulatie van de nieuwe transitievergoeding en het vervallen van de overgangsregeling, maakt dat de transitievergoeding voor voornoemde groep werknemers erg in hoogte daalt na 1 januari 2020. Een reden voor deze groep werknemers om in dreigende ontslagsituaties nog vóór 1 januari 2020 voor een deal te gaan. Tegelijkertijd soms een reden voor werkgevers om juist nog even te wachten met een ontslag.

Tot slot, veel ‘rekentools’ voor het berekenen van de transitievergoeding zijn nog niet ingesteld op de nieuwe criteria die gelden (lees hier meer). Pas dan ook op met het gebruik van de huidige ‘rekentools’ voor het berekenen van de transitievergoeding die verschuldigd is per 1 januari 2020.

Voor vragen over de transitievergoeding, neem gerust contact met ons op. Zie ook hier onze eerder WAB update over de ketenregeling.