WAB Update 5: Premiedifferentiatie WW – werkgevers opgelet: zijn je vaste contracten wel schriftelijk bevestigd door werkgever én werknemer?

Misschien wel één van de grootste veranderingen met de komst van de WAB is de premiedifferentiatie WW naar aard van het contract. Kort samengevat, een lage premie (2,94%) voor vaste contracten en een hoge premie (7,94%) voor flexibele contracten.

Heel belangrijk is dat de belastingdienst een contract pas als vast contract accepteert als het contract voor onbepaalde tijd schriftelijk is bevestigd door werkgever én werknemer. Een – in de praktijk veelgebruikt – verlengingsbriefje van de werkgever waarin (eenzijdig) de verlenging naar onbepaalde tijd is bevestigd, is dus onvoldoende voor de belastingdienst. Ook bepaalde tijd contracten die door de ketenregeling van rechtswege voor onbepaalde tijd zijn geworden, voldoen niet voor de belastingdienst. Er moet ofwel sprake zijn van een getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ofwel een door beide partijen voor akkoord ondertekende verleningsbrief (omzetting) naar onbepaalde tijd. Is dit er niet, geldt automatisch de hoge WW premie. Dit ondanks dat er civielrechtelijk sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De premiedifferentiatie is een individuele premie en gaat gelden voor alle arbeidsovereenkomsten, ongeacht hoe lang een werknemer in dienst is. Het is dus nodig om in het personeelsdossier van alle werknemers vast te stellen of er een getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een door beide partijen voor akkoord ondertekende verleningsbrief (omzetting) naar onbepaalde tijd aanwezig is. Deze check moet ook plaatsvinden in het personeelsdossier van werknemers die al lang bij de werkgever werken en (arbeidsrechtelijk) al jaren een onbepaalde tijd contract hebben.

Is er in het personeelsdossier geen getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een door beide partijen voor akkoord ondertekende verleningsbrief (omzetting) naar onbepaalde tijd aanwezig, dan raden wij aan om de aanwezigheid van een onbepaalde tijd contract alsnog zo snel mogelijk in een door beide partijen ondertekende brief te bevestigen. Is er daarnaast sprake is van een concurrentiebeding, dan adviseren wij in de brief dit beding nogmaals te bevestigen. Gebeurt dat niet, is er mogelijk niet meer voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van dit beding.

Mogelijk zal aan werkgevers nog een korte overgangstermijn worden geboden om te voldoen aan de hiervoor omschreven eis. Hoe dan ook raden wij werkgevers met (arbeidsrechtelijke) onbepaalde tijd contracten aan zo spoedig mogelijk de personeelsdossiers te inventariseren, en daar waar nodig bevestigingsbrieven op te stellen en te laten accorderen.

Het inventariseren van de personeelsdossiers kan een enorme (en onevenredige) last opleveren voor de werkgever. Team Workx helpt hier uiteraard graag. Bijvoorbeeld bij de inventarisatie van het personeelsbestand of bij het opstellen van de bevestigingsbrieven. Mochten er vragen zijn, horen wij dat ook graag.

Voor een nadere algemene toelichting op de WW premiedifferentiatie verwijzen wij naar onze WAB Update Premiedifferentiatie WW, waarin een overzicht is opgenomen van de overige eisen om in aanmerking te kunnen komen voor de lage WW premie.