Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

AOW

Vanaf 1 januari 2016 treedt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Deze wet wijzigt een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten om werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. Ook bevat deze wet maatregelen om verdringing van jongere werknemers wegens (door) werkende AOW-gerechtigden tegen te gaan.

Hieronder worden de belangrijkste maatregelen van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd uiteengezet.

Zieke AOW-gerechtigde werknemers

  • De loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte worden ten aanzien van AOW-gerechtigde werknemers beperkt, om de kosten bij ziekte voor werkgevers te verminderen. Vanaf 1 januari 2016 tot een nog nader te bepalen tijdstip – dat op zijn vroegst op 1 januari 2018 zal zijn – geldt het overgangsrecht. Onder het overgangsrecht is de periode waarover een loon doorbetaald moet worden en waarover het opzegverbod geldt dertien weken.

Op het moment dat het overgangsrecht niet meer geldt, zal de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte zes weken bedragen.

Wanneer de werknemer al voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt was, gelden een loondoorbetalingsplicht en opzegverbod van dertien weken en na het einde van het overgangsrecht van 6 weken, vanaf de datum dat de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. De totale loondoorbetalingsplicht zal niet meer dan 104 weken bedragen.

  • Ook de re-integratieverplichtingen bij ziekte van een reeds AOW gerechtigde werknemer worden beperkt. Voor de periode dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen, geldt onverkort dat de werkgever ten aanzien van de zieke werknemer de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf bevordert. Wanneer vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en andere passende arbeid binnen het bedrijf niet voorhanden is, is de werkgever echter niet meer verplicht werk te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hiernaast hoeft de werkgever voor de zieke AOW-gerechtigde geen plan van aanpak op te stellen.
  • Ten slotte geldt ten aanzien van de zieke AOW gerechtigde werknemer een beperking van de hersteltermijn. Dit houdt in dat het bij opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte aannemelijk moet zijn dat de werknemer niet zal herstellen binnen dertien weken en na het einde van het overgangsrecht binnen zes weken.

Overige belangrijke wijzigingen ten aanzien van de AOW-gerechtigde werknemer

  • De opzegtermijn voor de werkgever bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is één maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Let wel op de aanzegverplichting die van toepassing is.
  • De ketenbepaling wordt aangepast, zodat ten aanzien van AOW-gerechtigde werknemers pas na 6 arbeidsovereenkomsten of na 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Voor de vaststelling van de periode en het aantal contracten worden alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking worden genomen die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De Wet minimum loon en minimumvakantietoeslag wordt van toepassing op AOW-gerechtigden.
  • De Wet aanpassing arbeidsduur is niet van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers.
  • Als de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt voordat een periode van dertien, dan wel zes, weken na intreden van de arbeidsongeschiktheid is verstreken, heeft de werknemer voor de resterende periode recht op een uitkering conform de Ziektewet. Dit geldt alleen als de werknemer op of na het bereiken van de AOW-leeftijd arbeidsongeschikt wordt. Het ziekengeld wordt verhaald op de werkgever, omdat op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen geen premies voor werknemersverzekeringen zijn verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Ten slotte is van belang dat het tijdvlak van 104 weken (voor zover van toepassing), ten aanzien van de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte, tot 1 juli 2016 van toepassing blijft op de AOW gerechtigde werknemer die voor 1 juli 2016 de AOW-leeftijd bereikt en die voor 1 januari 2016 arbeidsongeschikt is geraakt.