Wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Wet aanpak schijnconstructies

Het is de bedoeling dat vanaf 1 juli 2015 (althans op korte termijn) de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) inwerking zal treden met als doel het bevorderen van eerlijke concurrentie en een eerlijke beloning voor werknemers.

De WAS ziet op verschillende onderwerpen; we beperken ons voor nu tot twee onderwerpen, minimumloon en de uitbreiding van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid.

Met de WAS wordt het recht van de werknemer om het door de werkgever verschuldigde correcte loon ook daadwerkelijk te ontvangen bevorderd. Een werknemer heeft in ieder geval recht op ten minste het wettelijk minimum loon. In de praktijk worden sommige werknemers echter onderbetaald en maken sommige werkgevers gebruik van constructies die proberen onder de regels omtrent geldende arbeidsvoorwaarden uit te komen, zoals bepaald in wet en regelgeving, van toepassing zijnde cao en/of individuele arbeidsovereenkomsten. Bijvoorbeeld door werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland voor een lager loon te laten werken dan het wettelijk minimumloon in Nederland.

Verbeteringen krachtens de Wet aanpak schijnconstructies
Een belangrijk onderdeel van de WAS is het handhaven van de wet minimumloon (WML) bijvoorbeeld door het stellen van bepaalde eisen aan de loonstrook. Ook de civiele ketenaansprakelijkheid in de WAS biedt een belangrijke bescherming aan werknemers die niet correct of onderbetaald worden. Op dit moment zijn andere schakels (naast de werkgever) in de keten niet aansprakelijk voor eventuele onderbetaling of niet betalen van het verschuldigde loon aan de werknemer. De mogelijkheden om het verschuldigde loon alsnog te kunnen ontvangen zijn daarom te beperkt. Via een ketenaansprakelijkheid is het mogelijk voor de werknemer om niet alleen de werkgever maar ook de opdrachtgever (en daarboven staande opdrachtgevers) van de werkgever aansprakelijk te stellen onder de in de wet te stellen voorwaarden.

Betekenis voor de praktijk
Wet aanpak schijnconstructies, WAS, is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer (3 maart 2015) en zal vermoedelijk op korte termijn behandeld worden in de Eerste Kamer.

In de toekomst zullen opdrachtgevers beter rekenschap moeten geven van door hen ingeschakelde onderaannemers. Het is aan te raden te voorzien voor vrijwaring van opdrachtgevers door de opdrachtnemers. In elk geval biedt de WAS, indien aangenomen door de Eerste Kamer, de werknemer een ruimere bescherming. We houden u op de hoogte.