Wetswijzigingen binnen het arbeidsrecht per 1 januari 2017

Het is nog even aftellen, maar 2017 is al in zicht. Met ingang van het nieuwe jaar zal een aantal wetswijzigingen worden doorgevoerd. Hieronder geven wij een kort overzicht van wetswijzigingen die voor u, als werkgever of werknemer, relevant kunnen zijn.

Wet Aanpak Schijnconstructies
Per 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking als onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Hiermee worden extra drempels opgeworpen tegen ontduiking van de verplichting het wettelijk minimumloon te betalen. Op het verbod op inhoudingen op het minimumloon gelden wel uitzonderingen. Zo zijn inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering onder voorwaarden mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor in ieder geval een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever. Voor werknemers met een arbeidsbeperking gelden afzonderlijke regels met betrekking tot de inhouding en verrekening op het minimumloon.

Aanpassing minimumloon
Per 1 januari 2017 wordt het minimumloon gewijzigd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt vanaf dan:
– per maand: € 1.551,60;
– per week: € 358,05;
– per dag: € 71,61.

De regering is daarnaast voornemens het wettelijk minimumloon stapsgewijs te verlagen van 23 naar 21 jaar. Daarnaast zal het minimumjeugdloon voor 18 jarigen en ouder worden verhoogd in de richting van een volledig minimumloon.

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet
Iets verder in het vooruitzicht ligt de wijziging van de Arbowet. Deze wijziging heeft onder andere betrekking op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Zo zal onder meer de positie van de preventiemedewerker worden versterkt door de OR instemmingsrecht te geven over de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie en de samenwerking met de arbodienstverleners. Ook zal de verplichting van de bedrijfsarts worden opgenomen om aan de werknemer de mogelijkheid van een second opinion te bieden. Door de Tweede Kamer is in september reeds ingestemd met deze wijziging. Momenteel ligt het voorstel nog bij de Eerste Kamer. De bedoeling is dat deze wet in werking treedt op 1 juli 2017.

Het bovenstaande betreft slechts een kort overzicht. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan gerust contact op!