Privacyverklaring
Workx advocaten

Workx advocaten (‘Workx’) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij op een andere wijze verkrijgen vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In deze verklaring lichten wij toe hoe Workx uitvoering geeft aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) beschreven regels en verplichtingen.

Waarom verwerkt Workx persoonsgegevens?

Workx verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicatie uitingen van Workx.

Met welk doel verwerkt Workx persoonsgegevens?

Workx verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden door Workx advocaten verwerkt?

Workx verwerkt de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verrichten. Veelal betreft het persoonsgegevens die door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt:

(voor)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, BSN nummer, bankrekeningnummer, cv, diploma’s, salarisstroken, beoordelingen en andere documenten uit het personeelsdossier, kopie ID bewijs, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen.

Deze persoonsgegevens verwerkt Workx omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Wat is de grondslag voor de verwerking van deze gegevens?

Workx advocaten baseert zich bij de verwerking van persoonsgegevens op uitsluitend de volgende grondslagen:

  1. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  2. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  3. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Workx; en/of
  4. de gegevensverwerking wordt toegestaan door de betrokkene(n).

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Workx deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Workx, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Workx persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Workx uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Workx ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion
of deskundigenrapport.

Recht op inzage en afschrift dossier

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Workx aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Workx advocaten, e-mailadres: info@workxadvocaten.nl, postadres: Herengracht 448, 1017 CA Amsterdam, telefoon: 020-3080320.

Beveiliging

Workx hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Om zo uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. In het geval Workx gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, legt Workx in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vast over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Workx bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Gebruik social media

Op de website van Workx zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Workx houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Workx houdt gebruiksgegevens van haar website bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Workx verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website van Workx te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Workx op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Workx maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Workx geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Workx heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze privacyverklaring is met ingang van 25 mei 2018 in werking getreden. Workx heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Workx gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens of hierover vragen hebt dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. U kunt contact opnemen met:
Workx advocaten, e-mailadres: info@workxadvocaten.nl, postadres: Herengracht 448, 1017 CA Amsterdam, telefoon: 020-3080320.

Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl