Vakantiedagen in de eindafrekening

vakantiedagen

Vakantiedagen

Niet-genoten vakantiedagen moeten worden afgerekend bij de eindafrekening. Daarover bestaat over het algemeen geen onduidelijkheid. Tegen welke waarde de vakantiedagen vervolgens moeten worden afgerekend is echter wél een twistpunt. Moeten alleen het loon of ook vaste looncomponenten worden afgerekend? En pensioen? Recent gaf een kantonrechter in Noord-Nederland (meer) duidelijkheid.

Europese rechtsspraak

Het Europese Hof van Justitie heeft in meerdere arresten uitgemaakt dat een werknemer tijdens zijn vakantie recht heeft op zijn gebruikelijke loon. Hieronder wordt verstaan het loon met inbegrip van vaste vergoedingen die tot het loon behoren. Daar valt dus niet alleen het basissalaris van de werknemer onder. Ook alle componenten vallen daaronder die samenhangen met de taken van de werknemer en waarvoor hij een (vaste) financiële vergoeding ontvangt. Het Europese Hof heeft overwogen dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen of er een verband bestaat tussen de verschillende componenten van het loon van de werknemer en de uitvoering van de taken die hem zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkomst.

De wet

De Nederlandse wetgever bepaalt dat de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatste verdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW). Onder het laatste verdiende loon moet volgens de Hoge Raad het gehele overeengekomen loon worden verstaan. Wat het “gehele overeengekomen loon” is, blijft door de Hoge Raad onbenoemd.

Recente rechtspraak

Uit een recente uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Noord-Nederland (JAR 2017/86) volgt in de eerste plaats dat ook de pensioenpremie moet worden meegeteld bij de bepaling van het vakantieloon. De werkgever zou dit immers ook  moeten betalen indien de werknemer de vakantiedagen had opgenomen tijdens zijn dienstverband. De achtergrond hiervan is dat de werknemer niet in ongunstigere positie mag raken door het niet opnemen van vakantiedagen.

In de tweede plaats kwam hier de vraag aan de orde in hoeverre ook bonussen vallen onder het vakantieloon. Bonussen zijn gerelateerd aan de inspanningen van de werknemer. Zij staan daarom in rechtstreeks verband met de activiteiten die hij verricht voor de werkgever. De werknemer in de betreffende zaak ontving al jaren bonussen. De kantonrechter bepaalde daarom dat ook de bonus mee moest worden genomen bij de vaststelling van het vakantieloon.

Voor werkgevers

In de praktijk zien wij al met al regelmatig dat vakantiedagen worden afgerekend tegen de ‘kale’ loonwaarde. De uitspraak van de kantonrechter hierboven laat duidelijk zien dat alle vaste looncomponenten deel moeten uitmaken van de uitbetaalde vakantiedag. Wees je hier bewust van!